infolinia: 58 690 49 49
email: biuro@tanierejsowanie.pl
telefon ikona email ikona
Social media Facebook Social media YouTube Social media Instagram
menu button
Wyszukiwarka rejsów

Polecamy rejsy

Rejs Karaiby i Meksyk
Rejs Karaiby i Meksyk z Miami z polskim pilotem
polska flaga ikona Rejs z polskim pilotem
statek: MSC Seascape
ikonaikonaikonaikonaikona

termin: 28.11.2024 - 08.12.2024
region: Karaiby
Samolotem z Warszawy
od 2550 EUR/os. (11 dni)
szczegóły
Serce brazylijskiej Amazonii z Barbadosu
Rejs Amazonka z Bridgetown
statek: Sirena
ikonaikonaikonaikonaikona

termin: 04.01.2025 - 22.01.2025
region: Karaiby
Promocja trwa do wyczerpania miejsc!
od 5579 EUR/os. (19 dni)
szczegóły
Emiraty Arabskie z Dubaju
Rejs Emiraty Arabskie z Dubaju
statek: AIDAprima
ikonaikonaikonaikona

termin: 10.01.2025 - 17.01.2025
region: Emiraty Arabskie
Piwo, wino i napoje oraz napiwki w cenie!
od 595 EUR/os. (8 dni)
szczegóły

Ubezpieczenie

1. — UBEZEPIECZENIE PODRÓŻNE

 

Wspólnie z TU WIENER przygotowaliśmy dla Państwa ofertę obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje choroby przewlekłe. 

 

Dodatkowo wybrane warianty obejmują pokrycie kosztów kwarantanny. 

 

EUROPA (i basen Morza Śródziemnego)
dotyczy rejsów, których trasa nie wykracza poza kraje europejskie

 

wariant koszty leczenia NNW bagaż OC koszty kwarantanny cena za dzień
1. EUROPA 50.000 EUR 2.000 EUR 400 EUR 20.000 EUR brak 1,00 EUR
2. EUROPA
(rekomendowany)
90.000 EUR 4.000 EUR 400 EUR 30.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 2,00 EUR
3. EUROPA 200.000 EUR 6.000 EUR 600 EUR 100.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 3,00 EUR

 

ŚWIAT
obowiązuje we wszystkich krajach świata

 

wariant koszty leczenia NNW bagaż OC koszty kwarantanny cena za dzień
1. ŚWIAT 50.000 EUR 2.000 EUR 400 EUR 20.000 EUR brak 2,00 EUR
2. ŚWIAT
(rekomendowany)
90.000 EUR 4.000 EUR 400 EUR 30.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 3,00 EUR
3. ŚWIAT 200.000 EUR 6.000 EUR 600 EUR 100.000 EUR 150 EUR/dzień (max. 10 dni) 4,00 EUR

 

Wszystkie warianty obejmują ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Bagażu Podróżnego i Odpowiedzialności Cywilnej (sumy ubezpieczenia zgodne z wybranym wariantem).

 

Przydatne dokumenty:
- Broszura informacyjna
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

 

2. — UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

100% zwrotu kosztów w razie rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej (ochrona ubezpieczeniowa do dnia wyjazdu). Wiener zwraca wydatek faktycznie poniesiony przez ubezpieczonego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wynikający z potrącenia przez biuro podróży części lub całości wpłaconej kwoty.

 

Cena ubezpieczenia to:

- 1,9% wartości imprezy turystycznej o cenie do 5.000 PLN/os.

- 2,8% wartości imprezy turystycznej o cenie do 5.000 - 36.000 PLN/os.

 

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony opłacając dodatkową składkę:

- CP - dopłata +80% - następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych

- CQ - dopłata +50% - izolacja lub kwarantanna w wyniku pozytywnego testu COVID-19 oraz odmowa wejścia na pokład samolotu lub statku wycieczkowego, przedwczesny poród, poronienie lub hospitalizacja związana z ciążą ubezpieczonej

 

Ubezpieczenie może być zawarte nie później niż 7 dni przed datą zaplanowanej podróży, w dowolnym momencie po opłaceniu całości bądź pierwszej raty za udział w imprezie turystycznej.

 

POWODY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB ANULACJI BILETU LUB NOCLEGU

 

1. Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzone dokumentacją lekarską, która nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i uniemożliwia udział w imprezie turystycznej.

 

2. Śmierć ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osoby bliskiej w terminie maksymalnie do 60 dni przed wyjazdem.

 

3. Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej, wymagające obecności i stałej opieki sprawowanej przez ubezpieczonego nad tą osobą, pod warunkiem, że żadna inna osoba dorosła zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską, nie może sprawować opieki.

 

4. Przestępstwa popełnione przez osoby trzecie na szkodę ubezpieczonego, osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osób bliskich, w następstwie których powstała konieczność osobistego dokonania przez ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) czynności faktycznych bądź prawnych.

 

5. Zdarzenia, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), tj. kradzież z włamaniem, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadanie się ziemi, lawina, zalanie – powodujące konieczność dokonania przez ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu usunięcie skutków tych zdarzeń.

 

6. Udokumentowana kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza wjazdowa) ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), pod warunkiem, że kradzież lub utrata miały miejsce w okresie 45 dni przed wyjazdem na imprezę turystyczną i zostały zgłoszone odpowiednim organom w ciągu 24 godzin od kradzieży, chyba że okoliczności uniemożliwiły dokonanie takiego zgłoszenia.

 

7. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem przypadającego na termin planowanej podróży.

 

8. Wyznaczenie przez pracodawcę terminu rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), przypadającej na termin rozpoczęcia podróży, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) byli zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni i nie znali daty rozpoczęcia pracy, udokumentowane dostarczonym do Wiener zaświadczeniem od pracodawcy.

 

9. Zwolnienie z pracy ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, udokumentowane zaświadczeniem od pracodawcy, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony co najmniej 6 miesięcy (ochronie ubezpieczeniowej nie podlega przypadek kiedy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z winy pracownika).

 

10. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) zaświadczenia potwierdzające termin pobytu w sanatorium lub innej placówce leczniczo-rehabilitacyjnej w ramach NFZ, w przypadku gdy ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu a otrzymał takie powiadomienie po zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie trwania zaplanowanej podróży.

 

11. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej (współuczestnikowi) daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, a którego data przypada na termin podróży, pod warunkiem iż ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik) nie znali daty egzaminu poprawkowego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

 

12. Nagłe zachorowanie na COVID-19 ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), potwierdzone dokumentacją lekarską, która nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży i wymaga objęcia obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne która zgodnie z zaświadczeniem, wydanym przez uprawiony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 

13. Nagłe zachorowanie na COVID-19 ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży.

 

14. Śmierć w wyniku zachorowania na COVID-19 ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) lub osoby bliskiej.

 

15. Kradzież z włamaniem, rabunek lub pożar w zakładzie pracy, w którym ubezpieczony jest pracodawcą wymagające jego obecności w miejscu zamieszkania w trakcie planowanej podróży, a które wystąpiły w okresie 14 dni poprzedzających podróż. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie służby.

 

16. Wypadek komunikacyjny, któremu uległ ubezpieczony lub osoba towarzysząca (współuczestnik), a który miał miejsce w dniu planowanego rozpoczęcia podróży i uniemożliwił ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej (współuczestnikowi) dotarcie na lotnisko i wejście na pokład samolotu o wyznaczonej godzinie. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, potwierdzenia wypadku przez odpowiednie służby.

 

17. Obowiązkowa kwarantanna ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub realizacji noclegu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, wskazującym daty w jakich obowiązywała.

 

18. Izolacja ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika), która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, realizacji biletu lub realizacji noclegu, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Izolacja musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, wskazującym daty w jakich obowiązywała.

 

19. Odmowa wpuszczenia na pokład samolotu i statku wycieczkowego ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) z powodu otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19, wykonanego nie później niż na 72h przed planowanym rozpoczęciem podróży, w celu spełnienia wymogu administracyjnego kraju, do którego udaje się ubezpieczony, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez służby sanitarne lub lekarza służb medycznych.

 

20. Przedwczesny poród, poronienie lub trwająca co najmniej 7 dni hospitalizacja związana z ciążą ubezpieczonej, osoby towarzyszącej (współuczestniczki), ciążą żony albo konkubiny ubezpieczonego – które wystąpiły w okresie 14 dni poprzedzających podróż i jednocześnie miały miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.

 

Przydatne dokumenty:
- Broszura informacyjna
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia